Moravskoslezští orli

Příslušníci pozemního personálu letecké setniny č. 45, Brixen, 1917. Foto: Technické muzeum v Brně.

V doktorandském studijním programu historie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě se objevil netradiční název disertační práce „Příslušníci rakousko-uherského letectva, narození na území Moravy a Slezska“. S tímto tématem přichází Petr Tesař, který zároveň působí jako externista na sesterské Fakultě veřejných politik Slezské univerzity, kde vyučuje předmět „Probace a mediace“. Historie vojenského letectví, zejména v období 1. světové války, byla dosud jeho dlouholetou volnočasovou zálibou, pod jménem Petr Aharon Tesař publikoval již více než stovku článků v populárně odborných periodicích (mj. LK/Letectví+kosmonautika, Historie a plastikové modelářství, REVI) a je spoluautorem několika menších publikací.

Vášeň už z gymnázia

Příslušníci pozemního personálu letecké setniny č. 45, Brixen, 1917. Foto: Technické muzeum v Brně.

Příslušníci pozemního personálu letecké setniny č. 45, Brixen, 1917. Foto: Technické muzeum v Brně.

„Letecké historii se věnuji zhruba od svých 15 let, ještě na gymnáziu jsem se v rámci středoškolské odborné činnosti probojoval až do celostátního kola s prací „Kamufláže rakousko-uherských stíhaček“, poté již mě soudruzi museli stopnout, jelikož práce nenabízela žádné další využití k rozvoji socialistického hospodářství… Právě na téma rakousko-uherského letectva jsem se nicméně postupně specializoval a rozhodl se celoživotní zálibu profesionalizovat. To je i důvod mého současného studia, které je ovšem při zaměstnání poněkud náročnější“, uvádí Petr Tesař, který pracuje více než dvacet let u probační a mediační služby a od roku 2008 je vedoucím jejího střediska v Opavě.

Přednáška jako inspirace

„Na podzim 2023 proběhla pro mě zcela zásadní přednáška v souvislosti s tématem mého studia, nazvaná „Moravskoslezští orli“, kterou uspořádala Opavská kulturní organizace (OKO) v listopadu 2023 v souvislosti s připomínkou válečných veteránů a vojáků, padlých ve válkách,“ vzpomíná Tesař na inspiraci ke své disertační práci. Dodává, že na přednášce se zaměřil na osudy konkrétních letců, narozených na území Moravy a Slezska, stručnou historii rakousko-uherského vojenského letectva, typy a kategorie používaných letadel, členění leteckého personálu, a jednotlivými specializacemi leteckých jednotek. „Přednáška se rovněž dotkla otázky motivace budoucích letců, jejich výcviku a nasazení v bojových operacích, které žel v mnoha případech skončilo smrtí. Doufám, že budu moci brzy téma dále podpořit nějakou další přednáškou, nyní však zcela jistě v rámci své disertační práce,“ doplňuje.

Proč „orli“ z Moravy a Slezska?

„Moravskoslezští orli“ je pracovní název práce, jejíž cílem je zmapovat osudy příslušníků prvního vojenského letectva na našem území – císařských a královských leteckých sil rakousko-uherské monarchie – a přiblížit tuto téměř zapomenutou éru regionální historie. Téma disertační práce je zaměřeno teritoriálně, tedy klíčovým kritériem k zařazení jednotlivých osob – příslušníků letectva monarchie k výběru biografií je místo jejich narození na Moravě a ve Slezsku, bez rozlišení národnosti či, napsáno dobovou terminologií, jejich obcovací řeči.

Ve vojenských záznamech, stejně např. jako v civilních sčítacích operátech, se za Rakousko-Uherska národnost nezjišťovala, mnohem důležitějším údajem byla náboženská konfese, pro případ smrti vojáka, aby se mu dostalo patřičného pohřbu – římsko-katolického, evangelického, židovského, muslimského apod. Cíleně je řeč o „příslušnících“ letectva, nikoli „letcích“, protože jde o širší pojem. „Označení letectva v podobě odznáčku siluety balónu na výložkách na uniformě nosili vedle hodnosti nejen piloti, pozorovatelé, palubní střelci, tedy létající personál, ale také mechanici, technici a další příslušníci pozemního personálu,“ upřesňuje Tesař.

Po stopách neznámých letců

Největší italské letecké eso Francesco Baraccu sestřelil v červnu 1918 nadporučík Arnold Barwig z Ostravy, syn úředníka vítkovických železáren. Foto: Archiv Petra Tesaře.

Největší italské letecké eso Francesco Baraccu sestřelil v červnu 1918 nadporučík Arnold Barwig z Ostravy, syn úředníka vítkovických železáren. Foto: Archiv Petra Tesaře.

Přesné počty osob, narozených na Moravě a ve Slezsku, pochopitelně známy nejsou, tématem se z tohoto úhlu pohledu dosud nikdo nezabýval, odhadem se však jedná řádově přinejmenším o stovky osob u létajícího personálu. Práce by tak měla přispět k pojmenování řady zajímavých a mnohdy i význačných osobností regionu. „S určitou nadsázkou se dá říci, že téměř každá obec na Moravě a ve Slezsku měla svého hrdinu u letectva. Dnes již téměř nikdo neví, že jeden z prvních stíhacích pilotů se narodil v Melči, jedno z leteckých es pochází z Butovic, rodák z Fryštátu se v únoru 1916 účastnil slavného náletu na Benátky, poslední sestřel rakousko-uherského letectva získal nemanželský synek z Kateřinek, nebo že nejlepšího italského stíhače sestřelil Ostravák.“

Dva stavební pilíře práce

„Celý výzkum by měl stát zejména na dvou pilířích, jednak na dostupných materiálech z vojenských archivů, z nichž největším je Kriegsarchiv ve Vídni, a jednak na důkladném genealogickém výzkumu. S překvapením jsem totiž zjistil, že u některých již známých osobností vlastně vůbec nebyl proveden,“ vysvětluje Tesař svůj přístup k tématu. Jak dále dodává, i v nejnovější odborné literatuře dochází k přebírání informací z literatury bez ověření primárních zdrojů. Navíc rovněž v archiváliích bývají občas chyby a nejasnosti. „Podařilo se mi například dohledat matriční záznamy u několika rakousko-uherských leteckých es úplně v jiných lokalitách, než se dosud uvádělo. Mohu například zcela spolehlivě doložit, že Josef Pürer se vůbec nenarodil v Brně, jak se již léta traduje,“ ukazuje na jeden ze svých závěrů při získávání dat pro svou disertační práci.

Rakousko-uherská letecká „esa“ v hledáčku

Jediný sestřel chyběl Ferdinandu Jaschkovi z Melče, aby se stal leteckým esem. Získal 4 potvrzená vítězství, než jej v srpnu 1917 zastavila smrtelná havárie. Foto: Archiv Petra Tesaře.

Jediný sestřel chyběl Ferdinandu Jaschkovi z Melče, aby se stal leteckým esem. Získal 4 potvrzená vítězství, než jej v srpnu 1917 zastavila smrtelná havárie. Foto: Archiv Petra Tesaře.

Právě otázkou rakousko-uherských leteckých „es“, narozených na Moravě a ve Slezsku, by se měl zabývat projekt Studentské grantové soutěže pro rok 2024, do které se zapojí Petr A. Tesař pod vedením školitele prof. Jiřího Knapíka. Podle nejnovějších bádání, především Rakušanů Karla Meindla a Roberta Veinfurtera, je možno za esa rakousko-uherského letectva považovat celkem cca 60 letců. Podle zatím známých informací se přibližně třetina z nich narodila v českých zemích, z toho pak asi 7 na Moravě a ve Slezsku,“ dokládá student.

Dědeček Hany Zagorové

„Práce si klade za cíl výrazně upřesnit či korigovat informace o leteckých esech, pocházejících z Moravy a Slezska, a celou škálu dalších údajů doplnit a rozšířit, včetně ikonografické složky,“ vysvětluje Tesař s tím, že výzkum se později od poměrně dobře zdokumentovaných elitních příslušníků letectva habsburské monarchie, jakými byla letecká „esa“, postupně zaměří na méně známé osobnosti. „Zatím mám potvrzeno přibližně 80 jmen příslušníků rakousko-uherského letectva, prokazatelně narozených v našich regionech, přičemž kromě letců se jedná i o několik příslušníků pozemních jednotek, techniků v zázemí nebo leteckých mechaniků. Také se budu zabývat biografií nejméně jednoho z leteckých fotografů, které měla k dispozici každá průzkumná letecká jednotka. A jméno je to velmi zajímavé – Pavel Zagora, hlučínský fotograf narozený v Těšíně, dědeček známé české zpěvačky Hany Zagorové,“ uzavírá nadšeně. Výsledky studie Tesař poté plánuje publikovat v odborných i popularizačních časopisech a na svých přednáškách pro širokou veřejnost.

Kontakty a další informace

Mgr. Petr Tesař
doktorandský student na FPF SU v Opavě
Email: petr.tesar@fvp.slu.cz
Tel.: +420 736 215 447

prof. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D.
školitel, Ústav historických věd FPF Slezské univerzity v Opavě
Email: jiri.knapik@fpf.slu.cz
Tel.: +420 553 684 481

Další kontakty

Bc. Lucie Dospivová
Sekretariát ředitele Fyzikálního ústavu v Opavě
Email: lucie.dospivova@physics.slu.cz
Tel.: +420 553 684 267

Mgr. Petr Horálek
PR výstupů evropských projektů FÚ SU v Opavě
Email: petr.horalek@slu.cz
Tel.: + 420 732 826 853